Semalt hünärmeni: Maglumatlary döwmek - 4 sany ajaýyp Python goýmasy

Maglumatlary gyrmak, maglumatlary çykarmak we web döwmek diýlip hem atlandyrylýar, web sahypalaryndan maglumatlary çykarmagyň usulydyr. Her sahypa HTML ýa-da käbir statiki tekst görnüşinde maglumat ýerleşdirýär. Bu tekstleri dogry gyrmak isleseňiz, maglumatlary döwmek guralyny ulanmaly bolarsyňyz. Mysal üçin, Scrapy, dürli saýtlardan maglumatlary sypyrýan we gurulmadyk maglumatlary gurluş görnüşine öwürýän Python esasly maglumatlary çykarmak programma üpjünçiligi. Beýleki tarapdan, BeautifulSoup, dürli web döwmek we maglumatlary gazyp almak taslamalary üçin döredilen Python kitaphanasydyr. “Scrapy” we “BeautifulSoup” ikisi hem tertipsiz maglumatlary awtomatiki tertipli görnüşe öwürýär we derrew okalýan we ulalýan maglumatlary berýär.

Python-a syn:

Python umumy maksatly programmirleme dilidir. Python ideýasy 1989-njy ýylda Guido van Rossum ABC diliniň kemçilikleri bilen ýüzbe-ýüz bolanda ýüze çykypdyr. Dinamiki we çylşyrymly saýtlardan maglumatlary gyryp bilýän täze programmirleme dilini ösdürip başlady. Häzirki wagtda Python-da Jython, IronPython we PyPy wersiýasy ýaly dürli amallar bar.

Programmistler we web döredijiler köp taraply aýratynlyklary we aňsat öwrenilýän programma kodlary sebäpli Python-y makul bilýärler. Python-yň iň ajaýyp programmalarynyň käbiri aşakda ara alnyp maslahatlaşyldy.

1. Üçünji tarap modullarynyň bolmagy:

“BeautifulSoup” we “Python Package Index” (PyPI) köp sanly saýtdan maglumatlary gyrmak üçin ulanylýan dürli üçünji tarap modullaryny öz içine alýar. Python-yň esasy artykmaçlyklaryndan biri, köp sanly gurallary aňsat we amatly ösdürip bilersiňiz.

2. Kitaphanalaryň giň topary:

Dürli Python kitaphanalaryndan peýdalanyp bilersiňiz we isleýşiňiz ýaly köp web sahypalaryny gyryp bilersiňiz. Mysal üçin, “Scrapy” maglumatlary hakyky wagtda çyzmagy aňsatlaşdyrýar. Ilki bilen bu gural dürli saýtlarda gezer we siziň üçin peýdaly maglumatlary ýygnaýar. Indiki ädimde, Python esasly bu gural, talaplaryňyza görä maglumatlary gyrar. Python we onuň kitaphanalary bilen dürli ýokary derejeli maglumatlary çykarmak wezipeleri ýerine ýetirilip bilner.

3. Açyk çeşme dili:

Python OSI tarapyndan tassyklanan açyk çeşme ygtyýarnamasy esasynda işlenip düzüldi. Bu dil programmistler, kodlaýjylar, işläp düzüjiler we kärhanalar üçin amatly. Python-yň ösüşi, poçta sanawlary we konferensiýalary geçirmek arkaly kodlary üçin hyzmatdaşlyk edýän jemgyýet tarapyndan dolandyrylýar.

4. Python öndürijilikli dil hökmünde:

Python-dan saýlamak üçin giň çarçuwalar, kitaphanalar we programma üpjünçiligi bar. JavaScript, Perl, VB, C, C ++ we C # bilen täsirleşende programmistiň öndürijiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär. Python-dan HTML faýllaryndan, PDF resminamalaryndan, suratlardan, ses we wideo faýllaryndan maglumatlary döwmek üçin ulanyp bilersiňiz.

Netije:

JDBC we ODBC bilen deňeşdirilende, Python-yň maglumatlar bazasynyň birneme ösmedik we başlangyçdygy anyklandy. Şonuň üçin bu dil diňe täze başlanlar we web ussatlary üçin amatlydyr. Çylşyrymly saýtlary dolandyrmak üçin Python-dan peýdalanmak isleseňiz, bu siziň üçin dogry dil bolup bilmez. Munuň ýerine PHP ýa-da C ++ saýlap, çylşyrymly saýtlardan maglumatlary aňsatlyk bilen döwüp bilersiňiz. Python-yň obýekte gönükdirilen dizaýny bar, ýöne PHP we C ++ bu dilden has gowy, sebäbi gaty köp kod öwrenmek zerurlygy ýok.