Semalt paýlaşma maslahatlary Sahypaňyzyň öwrüliş tizligini nädip ýokarlandyrmaly

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Maýkl Braun, konwersiýa nyrhlarynyň islendik onlaýn işiň üstünlik gazanmagynyň açarydygyna ynanýar.

Web sahypasyna girýänleri özüne çekmek ýeterlik däl, sebäbi müşderiniň gyzyklanmasyny artdyrmak üçin diňe bir maksady ýerine ýetirýär. Satyn almaga doly ygrarly bolmaly, bu öwrülişik. Şeýle-de bolsa, adamlary imana getirmek aňsat däl. Aşakdaky tekst, işewürligiň ulanyp biljek konwersiýa derejesi ýörelgeleri üçin birnäçe möhüm pikirleri hödürleýär.

Tizlik

Müşderileriň häzirki döwürde boş wagty ýok. Aljyraňňy durmuşlary we planşetlerdäki we smartfonlardaky höwesleriniň arasynda, her eden işi üçin "üç sekuntlyk wersiýa" gerek. Müşderi bir işiň web sahypasyna girse we sahypalar jogap bermek üçin gaty köp wagt alsa ýa-da asla ýüklemese, derrew web sahypasyndan çykmagy ähtimal. Web sahypasynyň tizligini ýokarlandyrmak arkaly tejribelerini ýokarlandyrmak üçin wagtyny sarp etmeýän bir kompaniýanyň önümine ynanmak mümkin däl. CXL.com bu düşünjäni, müşderileriň 57% -iniň gitmek kararyna gelmezden ozal üç sekuntda bir saýtda galýandygyny görkezýän makalada tassyklaýar.

Sadalyk

Öňki ýörelgä meňzeşlikde, adamlaryň uzyn we çekilen çykyşlardan geçmäge ýeterlik wagty ýok. Diňe aşaky setiriň olar üçin nämedigi bilen gyzyklanýar. Bu işiň ýolda olary gyzyklandyryp bilmejekdigini aňlatmaýar. Diňe manysyny ýitirmek mümkinçiligi bolan uzyn pyçaklardan gaça durmalydygyny aňladýar. Göni maglumatlaryň has köp öwrüliş tizligi bar. Uly maglumatlary ulananyňyzda-da, marketologlar ony has kiçi we düşnükli böleklere bölmegi ýatdan çykarmaly däldirler.

CTA bilen lazer fokus

Şu wagta çenli ähli ýörelgeler aşaky hatara çykmagy talap edýär. Iş, tizligi we ýönekeýligi üpjün etmek üçin mazmuny optimizirländigi sebäpli, satuwy hem talap etmeli. Marketolog hökmünde, myhmanlaryň haýyş etmezden iman etmegine garaşsa, mantykdan çykýar. Şunuň bilen baglylykda, giriş sahypasy üçin anyk we gysga çagyryş çäresi ýeterlikdir. Geň ýeri, sahypanyň dürli sahypalaryna strategiki taýdan ýerleşdirilen birnäçe CTA düwmeleri, öwrüliş tizligini ýokarlandyrma ähtimallygy az. Singleeke, gowy ýazylan we gysga CTA ýeterlikdir.

Maksatly tomaşaçylary kesgitläň we derňäň

Başga bir zat etmezden ozal, marketologlar işiň kimi öwürmek isleýändigini, göz öňünde tutulan diňleýjini we maksatly demografiýasyny öwrenmeli. Maglumatlary anyk ugrukdyrman web sahypasyna tötänleýin goýmagyň manysy ýok. Gözleg tamamlanandan soň, marketing topary göçürme ýazmak, sosial media, blog ýazmak we maksatlaýyn toparyň zerurlyklaryny görkezmek üçin ähli marketing meýilnamasyndaky ähli mazmuny düzüp biler. Şeýle etmek bilen, müşderilere mazmuny goýmagyň aňyrsy olaryň meseleleriniň çözgüdini hödürlemäge gönükdirilen ýaly görünýär. Bir söz bilen aýdylanda, tomaşaçylaryň kimdigine garamazdan hiç kim wagt ýitirmegi halamaýar.

Habardan gitmekden gaça duruň

Maksatly diňleýjileri kesgitlänlerinden soň, marketologlar hödürleýän mazmunynyň talaplaryna laýykdygyny anyklamaly. Gysgaça aýdylanda, çykarylan zatlaryň hemmesi marka gaýdyp gelmelidir. Ayalňyşlyk, müşderilere gowşurjak wadalaryna wepaly markalara wepaly bolmaklary sebäpli ynamy we ynamy ýaramazlaşdyrýar.

Netije

Öwürmek, bu ýörelgelere eýerip, geljegi müşderilere öwürjekdigini kepillendirýär.