Web sahypalaryndan suratlary nädip göçürip almalydygy barada Semalt hünärmeniniň maslahatlary

Web çykarmak gurallarynyň köpdügine garamazdan, her guralyň dürli görnüşli maglumatlary çykarmak üçin laýykdygyna düşünmeli. Dürli web sahypalaryndan suratlary göçürip almagyň iň oňat usullaryndan biri, Google Chrome-dan Image Downloader-i ulanmakdyr.

“Image Downloader” giňeltmesini nädip gurmaly?

Google Chrome açmaly we Surat ýükleýjiniň giňeltme sahypasyna girmeli. Sahypa açyk bolanda, sahypanyň ýokarky sag tarapynda ýerleşýän "+ CHROME ADD" düwmesine basmaly. Düwme gök reňkde.

Ondan soň "Giňeldiş goş" düwmesine hem basmaly. “Image Downloader” giňeltmesi gurlar we gurlandan soň sazlama sahypasy açylar. Indi "Saklamak" düwmesine basyp bilersiňiz. Bu, guralyň maksatly web sahypalarynda haýsydyr bir şekili ýitirmezligini üpjün etmegiň usulydyr.

Gurlandan soň nädip ulanyp bolar?

Indi maksatly web sahypalarynyň islendik birine baryp bilersiňiz. Chrome penjiresiniň ýokarsynda ýerleşýän URL setirinde zerur suratlar bilen web sahypasynyň URL-ni ýazyň we Enter basyň. Indi “Chrome” penjiresiniň ýokarky sag burçundaky “Surat ýükleýji” nyşanyna basyp bilersiňiz. Nyşan gök fonda ak ok.

Indi suratlaryň ýüklenmegine garaşyp bilersiňiz. Bu proses birnäçe minut alyp biler. Sebäbi programma häzirki web sahypasyndaky ähli suratlary gözläp başlar. Suratlary süzmek üçin slaýderleri sazlap bilersiňiz. Ondan soň, beýikligiň we iniň slaýderleriniň aşagynda ýerleşýän "Hemmesini saýlaň" düwmesine basyp bilersiňiz. Gural, aýratynlyklara laýyk gelýän ähli suratlary gözlär.

Indi göçürip almak düwmesine basyp bilersiňiz. Surat ýükleýji menýusynyň ýokarky sag tarapynda ýerleşýän açyk gök düwme. Ahyrynda, "Hawa" düwmesine basyp bilersiňiz. Bu menýunyň aşagyndaky ýaşyl düwme. Şeýle edeniňizden soň, gural görkezilen ähli suratlary göçürip alyp başlar.

Düzgüne görä, gural göçürip almazdan ozal her faýly nirede saklamalydygyny soraýar. Şeýle-de bolsa, bu aýratynlyk ulanmak üçin amatly däl. Elli-den gowrak web sahypasyndan suratlary göçürip almalydygyny göz öňüne getiriň. Her göçürip almazdan ozal zerur suratlary nirede saklamalydygyny saýlarsyňyzmy? Elbetde, bu amatly däl! Şeýlelikde, bu aýratynlygy öçürmeli. Öçürilensoň, her göçürip almazdan ozal ýerini tygşytlamagy soramaz.

Aýratynlygy öçürmek üçin "Sazlamalar" -a basyň we "Ösen" düwmesine basyň. Ondan soň, "süklemeler" bölümine aşak aýlap bilersiňiz, "Göçürip almazdan ozal her faýly ýazdyrmagy haýyş ediň" gutusyny belläp bilersiňiz. Ondan soň, kararyňyzy anyk bilýärsiňizmi ýa-da "Hawa" düwmesine basyň.

Sözümiň ahyrynda bu gural örän täsirli. Hiç hili programmirleme ýa-da başga tehniki ussatlyk talap etmeýär we iň esasysy, ulanmak düýbünden mugt. Şeýle-de bolsa, “Chrome” -dan “Image Downloader” -den başga-da, “Firefox” -da “DownThemAll” guralyny ulanmak ýaly birnäçe web sahypasyndaky suratlary almak üçin başga täsirli gurallar bar.